1 – White Sash

Basic walk and punch Harng ma ping choi
Horse riding stance and punch Kair ma bo ping choi
Front kick Tsin tak
Turning kick Yeun tak
Side kick Warng tak
Left hand block and punch Jor dong ping choi
Right hand block and punch Yau dong ping choi
Left kick block and turning kick Jor dong yeun tak
Left kick block and front kick Jor dong tsin tak
Advertisements

%d bloggers like this: